Strona Główna » Dostawa Internetu » Wzór umowy

Wzór umowy

Umowa

Zawarta w dniu............................ pomiędzy "Internauta - Ryszard Lewicki" z siedzibą w Legnicy ul. Karkonoska 1/11, reprezentowanym przez:

1.Ryszarda Lewickiego

a: .......................................................

zam. ......................................ul. ........................................

NIP: .....................................................

zwanym dalej Odbiorcą.

Strony ustaliły, co następuje:

§ 1

Internauta zainstaluje urządzenia do odbioru internetu na budynku wskazanym przez Odbiorcę.

§ 2

Internauta zobowiązuje się do świadczenia usług w postaci dostawy internetu do miejsca wskazanego przez Odbiorcę.

§ 3

Urządzenia zainstalowane przez Internautę w pomieszczeniu Odbiory są własnością Internauty.

§ 4

Prędkość łącza i cenę aktywacji określa się w załączniku nr 1, a termin zapłaty wskazuje wystawiona faktura.

§ 5

Umowę można rozwiązać, po terminie określonym w opłacie aktywacyjnej, z dniem ostatnim miesiąca.

Wcześniejsze zerwanie umowy skutkuje oddaniem zainstalowanego sprzętu w ciągu jednego tygodnia, oraz zwrotu kosztów instalacji i amortyzacji sprzętu, w kwocie 300 zł.
Brak rozwiązania umowy po terminie aktywacyjnym powoduje przedłużenie jej na okres bezterminowy

§6

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego. Spory między stronami mogące wyniknąć z realizacji umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Internauty.

§ 7

Odbiorcy przysługuje prawo do otrzymania 2% upustu od kwoty miesięcznego abonamentu za każdy kolejny dzień roboczy w przypadku awarii, po stronie Internauty. Umowę sporządzono w dwóch identycznych egzemplarzach.

ODBIORCA

INTERNAUTADruk umowy do wypełnienia

Załącznik nr 1

Taryfa prędkość nadawania i odbierania.

Lp

pobieranie - wysyłanie
24h

pobieranie - wysyłanie
od 00:00 - 7:00

Cena netto

1.

3,0MB/s - 200KB/s

b.z.

30,00 zł

2.

4,0MB/s - 300KB/s

b.z.

40,00 zł

3.

5,0MB/s - 350KB/s

b.z.

50,00 zł

4.

7,0MB/s - 700KB/s

10,5MB/s - 950KB/s

60,00 zł

5.

8,0MB/s - 800KB/s

12,0MB/s - 1200KB/s

70,00 zł

6*

10,0MB/s - 1000KB/s

15,0MB/s - 1500KB/s

80,00 zł

7*

12,0MB/s - 1500KB/s

18,0MB/s - 2250KB/s

90,00 zł

8*

14,0MB/s - 2500KB/s

21,0MB/s - 3250KB/s

100,00 zł

9*

16,0MB/s - 3000KB/s

24,0MB/s - 4500KB/s

110,00 zł

10*

20,0MB/s - 6000KB/s

30,0MB/s - 9000KB/s

150,00 zł

* Dostępność usługi ograniczona

Kolor szary: Numery abonamentu od 4 do 10 uprawniają do korzystania z półtorakrotną prędkością podstawową w godzinach nocnych tj. do 00:00 do 7:00.

Opłata aktywacyjna

L.p.

Czas trwania umowy

Cena netto

Cena brutto

1.

Aktywacja przy Umowie na 12 m-cy

180,00 zł

221,40 zł

2.

Aktywacja przy Umowie na 24 m-ce

135,00 zł

166,05 zł

3.

Aktywacja przy Umowie na czas nieokreślony

350,00 zł

430,50 zł

Wybieram taryfę nr: .......................opcję aktywacyjna nr:............................

...........................................

( podpis abonenta)

Jednorazowa cena instalacji, sprzętu wraz z aktywacją wynosi......................zł brutto.

Parametry użytkownika:

IP........................................................

e-faktura:

Podgląd faktur https://itr.pl/strefa-klienta.htm l

Urządzenie:

ROUTERBOARD 711 -5Hn-MMCX MAC:....................................................................

ZASILACZ nr................................................................


Druk załącznika nr1 do wypełnienia